Asutusest      Teenused      Kontakt      
Eetikapoliitika Järgida alati eetikanõudeid, eristades isiklikud huvid klientide huvidest Eetikapoliitika

Lahendused

parema elukvaliteedi jaoks

Eetikapoliitika

Eetikapoliitika respekteerib ja kindlustab teenuse saajate väärikuse, edendab sotsiaalset õiglust ja kaitseb neid lubamatute riskide eest. Poliitika aluseks on asutuse missioon, visioon ja väärtused. Eetikapoliitika toimimiseks hindame ja ennetame riske. Eetikapoliitika ennetab teenuse saaja füüsilist, vaimset ja majanduslikku ärakasutamist. Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Inimest nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut. Vähemalt korra kahe aasta jooksul vaadatakse eetika poliitika juhatuse poolt üle ja tehakse vajadusel parandused/täiendused.

 

Rehabilitatsioonispetsialisti eetilised väärtused:

 

Väärikus – nii enda, kolleegide kui klientide   suhtes. Rehabilitatsioonispetsialist on tolerantne, väärtustab  oma kliente ja partnereid.

 

Austus – on eelduseks usaldusele, sellest tulenevalt käitub rehabilitatsioonispetsialist kliendi suhtes eetiliselt, vastutustundlikult  ja konfidentsiaalselt.

 

Õiglus – kliendi tegevusvõimele hinnangute andmisel on rehabilitatsioonispetsialist objektiivne ja erapooletu.

 

Iseseisvus – rehabilitatsioonispetsialistil on õigus veendumustele ja väärtushinnangutele. Oma ametis on õigus keelduda täitmast neid korraldusi, mis on vastuolus seadusega või tema veendumustega. Rehabilitatsiooni protsessis on rehabilitatsioonispetsialistil õigus otsustada ja vastutada rehabilitatsiooniprotsessi juhtimise ja tulemuslikkuse eest ning vastavalt sellele seada eesmärke ja valida vahendeid nende eesmärkide saavutamiseks.

 

Rehabilitatsioonispetsialisti isiklik vastutus.

 1. Rehabilitatsioonispetsialist peab võimaldama oma kliendile parimat võimalikku abi oma pädevuse piires. Vajaduse korral tuleb klient suunata teise spetsialisti juurde
 2. Igal rehabilitatsioonispetsialistil peab olema vastav erialane kvalifikatsioon.
 3. Rehabilitatsioonispetsialist peab pidevalt täiendama oma erialateadmisi ja pakkuma kliendile parimat kättesaadavat teenust.
 4. Kasutama oma käsutuses olevat asutuse vara sihipäraselt ja õiglaselt.
 5. Hoolitsema iseenda eest ja seisma oma isiklike ning tööalaste probleemide lahendamise eest.
 6. Täitma oma kohustusi vastutustundlikult ning nõuda ka teistelt nende kohustuste vastutustundlikku täitmist.
 7. Jagada kolleegidega ja koostööpartneritega oma kogemusi.
 8. Respekteerida kolleegide ja koostööpartnerite arvamusi ning väljendada vastutustundlikul viisil tunnustust ja kriitikat.
 9. Järgima seadusi,  asutuses kehtestatud kordasid, teadma ja toetada asutuse tegutsemise eesmärke, tehes vajadusel ettepanekuid nende muutmiseks.

Rehabilitatsioonispetsialisti vastutus klientide ees.

 1. Rehabilitatsioonispetsialisti esmaseks vastutuseks on klientidele parima võimaliku teenuse tagamine.
 2. Rehabilitatsioonispetsialist ei tohi laskuda oma klientidega lähisuhetesse.
 3. Üliõpilased ja praktikandid võivad teenust läbi viia supervisiooni alusel ning kliendi nõusolekul
 4. Peab olema erapooletu, suhtudes kõikidesse inimestesse võrdselt, sõltumata nende east, soost, kultuurist, rassist, poliitilisest kuuluvusest jne
 5. Respekteerima klientide õigust ise otsustada. Julgustama, suunata  ja toetada kliente otsustusprotsessis. Julgustada ja toetada kliente ise enda eest hoolitsemisel ja iseseisvumisel.
 6. Lahendada klientide probleeme lähtudes nende huvidest, arvestades, et laste huvid kaaluvad üles nende vanemate huvid. Rehabilitatsioonispetsialist ei ületa tegutsedes oma pädevuse piire. Hoolitseda selle eest, et kliendid saaksid asjatundlikku abi ja teenuseid, tehes seda tööandja ja vajadusel kohaliku omavalitsuse teadmisel ja nõusolekul.
 7. Kaitsta inimõigusi. Austada iga inimese individuaalseid õigusi ja gruppide õigusi. Seista nende eest, kes ise ei suuda seista oma õiguste eest. Kutsuda üles olema  tähelepanelik  ja hooliv nende suhtes, kes vajavad tuge. Toetada inimeste ühtekuuluvustunnet. Märgata, paljastada ja mõista hukka kõik ebaõigluse ja vägivalla ilmingud.
 8. Suhtuda vastutustundlikult klientide ja asutuse varasse ning nõuda ka teistelt vastutustundlikku suhtumist. Kasutada oma käsutuses olevat asutuse vara sihipäraselt ja õiglaselt.
 9. Järgida seadusi, asutuses kehtestatud kordasid, teada ja toetada asutuse tegutsemise eesmärke, tehes vajadusel ettepanekuid nende muutmiseks.
 10. Järgida alati eetikanõudeid, eristades isiklikud huvid klientide huvidest.

 

 

 

 

Registreeru vastuvõtule siin või helista +372 5623 3019; 662 0068

VASTUVÕTT
Vastuvõtule saad registreeruda kohapeal,
helistades 662 0068 või e-maili teel
Vastuvõtuajad E-R 9.00-17.30, lõuna 13.00-13.30

KONTAKT
Aadress: Rävala pst 8-C 110, 10143 Tallinn
Saada sõnum e-mailile:
Tel (+372) 5623 3019; 662 0068

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Eetikapoliitika

Eetikapoliitika respekteerib ja kindlustab teenuse saajate väärikuse, edendab sotsiaalset õiglust ja kaitseb neid lubamatute riskide eest Poliitika aluseks on asutuse missioon, visioon ja väärtused

Eetikapoliitika

www.aarika.ee Copyright © 2023 AARIKA OÜ