Asutusest      Teenused      Kontakt      
Kliendi õigused ja kohustused Tagama kliendi õiguste loetelus kirjeldatud õigused Kliendi õigused ja kohustused

Lahendused

parema elukvaliteedi jaoks

Kliendi õigused ja kohustused

KLIENDI ÕIGUSED ON:

 1. Kliendil on õigus kehalisele ja vaimsele puutumatusele.
 2. Kliendi inimväärikus on puutumatu, spetsialistid austavad ja kaitsevad seda.
 3. Saada vajadustele vastavat  teenust.
 4. Saada teavet raviprotsessist ja teenustest. Tervishoiuteenuse korral on kliendil õigus saada teavet kliendi läbivaatamise tulemustest ja terviseseisundist, võimalikest haigustest ja nende kulgemisest, vajaliku tervishoiuteenuse kättesaadavusest, olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest tervishoiuteenustest. Kliendi soovil esitab asutus nimetatud teabe kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
 5. Saada privaatsust kõikides teenuse- ja raviprotsessides.
 6. Saada teenindava personali poolt väärikalt ja inimlikult koheldud.
 7. Klient annab vaba ja teadliku nõusoleku temale osutavate teenuste osas seaduses ettenähtud korra kohaselt (s.t teavitatud nõusolek).
 8. Kliendil on õigus isikuvabadusele ja turvalisusele.
 9. Kliendil on õigus oma isikuandmete kaitsele.
 10. Kliendil on õigus sõnavabadusele.
 11. Kliente koheldakse võrdselt ega diskrimineerita soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse või seksuaalse orientatsiooni tõttu.
 12. Kõigis lastega seotud teenustes seatakse esikohale lapse huvid.
 13. Asutus tunnustab ja austab puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus.
 14. Asutus tunnustab ja austab kliendi õigusi sotsiaalkindlustushüvitistele ja sotsiaalteenustele.
 15. Kliendil on õigus soovitatavalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pöörduda kaebuse või ettepanekuga asutuse juhtkonna poole. Pöördujal on õigus saada tagasisidet kirjalikus või muus vormis.
 16. Esitada oma ettepanekuid teenuse ja olmetingimuste paremaks korraldamiseks.

KLIENDI KOHUSTUSED ON:

 1. Nõustuda talle osutatava rehabilitatsiooniteenuse programmi või raviprogrammiga, mida asutus peab vajalikuks kliendilepingust tulenevate õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks.
 2. Saabuda teenusele õigeaegselt  koos vajaliku dokumentatsiooniga, vahetusjalanõudega ja hügieeniliselt puhtana. Kui klient teenusele või ravile hilineb või kliendil pole võimalik asutusse kokkulepitud ajal tulla, teavitab klient sellest asutuse teenindavat personali viivitamatult esimese võimaliku sidekanali abil (telefon, elektronpost, sotsiaalmeedia jne).
 3. Teatada protseduurist loobumise korral keskusele sellest vähemalt eelmisel tööpäeval. Mitteteatamise korral jätab asutus endale õiguse protseduuri mitte asendada.
 4. Informeerida teenust osutavat asutuse spetsialisti või raviarsti kui teenuse käigus ilmnevad kõrvalekalded või klient tunneb ebamugavust või valu.
 5. Mitte ilmuda teenuse osutamisele narkootilise, psühhotroopse, alkohoolse või muu uimastava toimega aine kasutamise tunnustega või jääknähtudega;
 6. Mitte saabuda teenusele nakkusohtlikus seisundis. Vastava seisundi ilmnemisel on klient kohustatud teavitama sellest eelnevalt asutuse teenindavat personali.
 7. Pidama kinni keskuse sisekorrast ning teenindava personali juhistest, korraldustest ja nõudmistest.
 8. Suhtuma lugupidavalt teistesse klientidesse, teenindavasse personali ja asutuse ruumides viibivatesse kolmandatesse isikutesse ja asutuse varasse.
 9. Nõustuma asutuselt edaspidi teenust või ravi saades ettemaksu tasumisega või mõistliku andmisega, kui klient on asutusega sõlmitud kliendilepingut oluliselt rikkunud, isegi juhul, kui rikkumisega tekitatud kahju on kliendi poolt hüvitatud.

ASUTUSEL ON ÕIGUS:

 1. Lõpetada leping kliendiga, kes on kliendilepingut oluliselt rikkunud.
 2. Keelduda teenuste osutamisest narkootilise, psühhotroopse, alkohoolse või muu uimastava toimega aine kasutamise tunnustega või jääknähtudega
 3. Keelduda teenuste osutamisest kliendile, kes ei ole end hügieeniliselt korrastanud.
 4. Teenusele mittetulemisest teatamata jätmise korral jätta asendamata või määramata uued protseduurid.
 5. Teenusele hilinemise korral on kliendi ja asutuse suusõnalisel kokkuleppel asutusel õigus osutada kliendile protseduuri osalises mahus.
 6. Lepingu olulise rikkumise ja seejärel teenuse osutamise lõpetamise korral on õigus asutusel juhtunust informeerida teenuse tellijat (Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa või Haigekassa).
 7. Asutusel on õigus kliendilt nõuda asutusele tekitatud kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu kompenseerimist.
 8. Asutusel tekib õigus nõuda edaspidi teenust või ravi osutades teenuse või ravi eest tasumist ettemaksuga või nõuda mõistlikku tagatist kliendilt, kes on toime pannud kliendilepingu olulise rikkumise ja tekitanud seeläbi asutusele kahju ka juhul, kui tekitatud kahju on hüvitatud.

ASUTUS ON KOHUSTATUD:

 1. Järgima tervishoiuteenuse osutamise lepingute puhul kehtiva võlaõigusseaduse 41. Peatükis sätestatut.
 2. Sõlmima kliendilepingu iga kliendiga, kes ei ole toime pannud asutuse kliendilepingu tähenduses olulist lepingurikkumist asutuses või mõnes teises meditsiini- või rehabilitatsiooniasutuses.
 3. Osutama klientidele kõrgetasemelist ja kvaliteetset tervishoiuteenust või rehabilitatsiooniteenust.
 4. Tagama kliendi õiguste loetelus kirjeldatud õigused.

Registreeru vastuvõtule siin või helista +372 5623 3019; 662 0068

VASTUVÕTT
Vastuvõtule saad registreeruda kohapeal,
helistades 662 0068 või e-maili teel
Vastuvõtuajad E-R 9.00-17.30, lõuna 13.00-13.30

KONTAKT
Aadress: Rävala pst 8-C 110, 10143 Tallinn
Saada sõnum e-mailile:
Tel (+372) 5623 3019; 662 0068

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Kliendi õigused ja kohustused

KLIENDI ÕIGUSED ON: Kliendil on õigus kehalisele ja vaimsele puutumatusele Kliendi inimväärikus on puutumatu, spetsialistid austavad ja kaitsevad seda

Kliendi õigused ja kohustused

www.aarika.ee Copyright © 2023 AARIKA OÜ